خدمات

چه چیزی برای مشتریان مهم است؟

از طریق یک روش شناخته شده سؤال می کنیم که چه چیزی برای مشتریان مهم است و چگونه انجام می دهیم: امتیاز خالص تبلیغ کننده به ما این امکان را می دهد که عملکرد خود را محک بزنیم.

 

از آنجا که سرویس یک تمایز دهنده اصلی است ، برای مشتریان مهم است که ما به سرعت تعمیرات را انجام دهیم ، اولین بار کارها را درست انجام دهیم و در صورت نیاز قطعات را تهیه و ارائه دهیم.